Eнергомотив
+38 (067) 631 97 94
+38 (099) 015 85 56
+38 (067) 316 98 54
Заказать звонок
Работаем: Пн-Пт
09:00 - 18:00
Кабинет
0 товар(а)
0 товар(а)
Типовой договор Энергомотив

Типовой договор

Скачать типовой договор

Скачать спецификацию

 

ДОГОВІР №___________

 

 

м. Київ                                                                                                                                                                                  «__» _________ 2019р.

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОМОТИВ», іменоване надалі «Постачальник», в особі директора Гулича Дмитра Володимировича, який діє на підставі Статуту з одного боку і ___________________________________________________________, іменоване надалі «Покупець» в особі ____________________________________, що діє на підставі __________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця кабельно-провідникову продукцію та електрообладнання надалі Товар, згідно рахунків-фактур до Договору, у відповідності до заявок Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти зазначений Товар і оплатити його на умовах, передбачених даним Договором.

1.2 Номенклатура, асортимент, кількість, ціна за одиницю продукції вказуються у видаткових накладних. Конкретні терміни поставки продукції визначаються і погоджуються сторонами в Додатках до цього договору.

 

2. ЦІНИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1 Загальна сума Договору складається з вартості всіх поставок Товару, згідно рахунків-фактур, які підтверджуються видатковими накладними протягом строку дії Договору.

2.2 Ціна на продукцію, що поставляється, вказується в рахунках-фактурах або Додатках (Специфікаціях) до цього договору і не може бути змінена в односторонньому порядку

2.3. Форма оплати: 100% передплата, або на інших умовах передбачених у Специфікаціях до цього договору.

 

3. ТЕРМІНИ І УМОВИ ПОСТАВКИ

 

3.1. Поставка продукції здійснюється на умовах EXW (склад Постачальника – м.Київ) в редакції Інкотермс-2010 або на інших умовах передбачених у Додатках (Специфікаціях) до цього договору.

3.2 Постачальник повідомляє Покупця про готовність продукції до відвантаження шляхом направлення письмового повідомлення засобами факсимільного зв'язку або усно.

3.3. При відвантаженні продукції Постачальник зобов'язаний видати наступні товаросупровідні документи:

- Рахунок-фактура (оригінал);

- Видаткова накладна (оригінал);

- Сертифікат якості;

-Специфікації.

3.5. Датою поставки продукції визначається дата визначена у видатковій накладній.

3.6. Перехід права власності відбувається в момент поставки продукції і оформляється видатковою накладною.

3.7. При отриманні продукції покупець надає на адресу Постачальника довіреність, що свідчить про отримання продукції.

3.8. Постачальник (платник податку на додану вартість) зобов'язаний надати Покупцю податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, і зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. Податкова накладна повинна містити обов'язкові реквізити, визначені п. 201.1. ст. 201 Податкового кодексу України. Податкова накладна має бути складена у формі і з дотриманням порядку заповнення податкової накладної, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань Постачальника. Податкова накладна має бути складена на кожну повну або часткову поставку товару, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок .Податкова накладна повинна бути надана Постачальником (платником податку), який здійснює операції з постачання товару, Покупцеві і є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

При здійсненні операцій з постачання товару платник податку - Постачальник зобов'язаний надати Покупцю податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних. Постачальник зобов'язаний зареєструвати податкову накладну та / або розрахунок коригування до податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.

 

4. Порядок приймання ТОВАРІВ за кількістю та якістю

 

4.1. Якість продукції, що поставляється повинна відповідати чинним стандартам, ТУ, технічним умовам підприємства-виробника для даного виду продукції. Номери та індекси стандартів, технічних умов, іншої документації про якість продукції, можуть обумовлюватися сторонами в Додатках (Специфікаціях) до цього договору.

4.2. Здача-приймання продукції за кількістю та якістю, здійснюється сторонами відповідно до «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю», затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 № П-7 та «Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю», затвердженої постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 № П-6.

При наявності претензій виклик представника Постачальника обов'язковий. У разі визнання претензій обгрунтованими, витрати за викликом представника Постачальника несе Постачальник, в іншому випадку - Покупець.

4.3. У разі виявлення під час приймання недоліків продукції, на підставі обґрунтованих Претензій Покупця, Постачальник робить заміну продукції на складі Покупця  за свій рахунок протягом 10 (десяти) днів

4.4. Покупець не має права без погодження з Постачальником використовувати Товар, за яким ним заявлена претензія.

 

5. ОПЛАТА.

 

5.1. Покупець зобов'язаний сплатити вартість Товару, що поставляється по 100% передплаті за ціною, визначеною в рахунках-фактурах або Специфікаціях до даного договору, або на інших умовах, погоджених сторонами в письмовому вигляді і не суперечить вимогам законодавства України.

5.2. Оплата за Товар здійснюється Покупцем у національній валюті України банківським переказом на поточний рахунок Постачальника.

 

6. ТАРА І МАРКУВАННЯ.

 

6.1. Вартість тари, упаковки не включається у вартість товарів і сплачується додатково, згідно рахунків Постачальника.

6.2. Упаковка повинна забезпечувати повне збереження вантажу від усякого роду пошкоджень і корозії при перевезенні його будь-яким видом транспорту з урахуванням перевантажень в дорозі. Маркування повинна бути нанесена чітко, незмивною фарбою.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

 

7.1. За порушення термінів постачання Товару, Постачальник сплачує Покупцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період виникнення даного порушення, від загальної суми недопоставленого в термін Товару за кожний день прострочення. У разі порушення терміну поставки понад 7 днів, Продавець додатково до інших санкцій за вимогою Покупця зобов’язаний сплатити неустойку (штраф) у розмірі 10% вартості не поставленої в строк партії Товару.

7.2. У разі несвоєчасної оплати Покупцем Товару в терміни, узгоджені сторонами в Додатках (Специфікаціях) до цього договору, Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості не оплаченої (несвоєчасно сплаченої) продукції за кожен день прострочення платежу. У разі порушення терміну оплати понад 7 днів, Покупець додатково до інших санкцій за вимогою Постачальника зобов’язаний  сплатити неустойку (штраф) у розмірі 10% вартості не оплаченої в строк партії Товару.

7.3 Продавець відшкодовує Покупцю збитки, що виникли у Покупця в наслідок порушення Продавцем законодавства по податку на додану вартість (ПДВ) в частині відображення операцій по дійсному Договору в податковому обліку і декларації по ПДВ.

 

8. Форс-мажор

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором на час дії обставин, які виникли незалежно від волі сторін і знаходяться поза контролем сторін: пожежа, повінь, землетрус, війна, блокада, інше (далі - форс-мажорні обставини). При цьому термін виконання зобов'язань за цим Договором переноситься на відповідну кількість часу, протягом якого продовжували існувати форс-мажорні обставини.

8.2. Сторона, позбавлена можливості виконати свої зобов'язання за цим договором зважаючи на виникнення форс-мажорних обставин, повинна невідкладно, протягом 7 календарних днів після виникнення, а також з дня припинення таких обставин сповістити про це іншу сторону.

8.3. Форс-мажорні обставини мають бути підтверджені довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою країни, в якій вони виникли.

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1. Всі розбіжності та суперечки, які можуть виникнути при виконанні цього договору будуть вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. При не досягненні згоди, спори передаються на розгляд Господарського суду за місцем знаходження відповідача по ГПК України.

 

10. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 

10.1. Цей договір вважається дійсним після його підписання уповноваженими представниками Сторін. Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2019 року, а в частині оплати отриманого Товару - до повного виконання зобов'язань.

10.2. Все, що не передбачено цим договором, регулюється чинним законодавством України, зокрема, «Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення» №888 від 25.07.1988 р

10.3. Після підписання цього договору всі попередні усні та/або письмові угоди щодо його предмета повинні розглядатися як такі, що не мають законної сили.

10.4. Всі зміни, доповнення та додатки до цього договору дійсні тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані уповноваженими на те представниками сторін.

Всі документи, що стосуються цього договору, передані за допомогою засобів факсимільного зв'язку, мають розглядатися як такі, що мають законну силу з наступним підтвердженням їх оригіналами.

10.5. Нижче підписалися Сторони які гарантують і підтверджують, що кожна з них має належні повноваження, щоб виконати цей договір.

10.6. Цей договір складено у двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної із сторін. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

10.7. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

10.8. Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

 

 

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ реквізити СТОРІН.

 

ПОСТАЧАЛЬНИК:

 

ТОВ «ЕНЕРГОМОТИВ»

Юр.адреса: 04114, м.Київ, Оболонський р-н, вул.Дубровицька, б.28, к.408

р/р IBAN UA553510050000026001491567600 в АТ «УкрСиббанк» м.Київ

ЄДРПОУ 39053704, МФО 351005

ІПН 390537007014, Витяг ПДВ № 1826544500726

Ел.адреса: energomotive@ukr.net

тел. / ф .: (044) 227-79-78, (099)015-85-56

 

 

Директор

 

_________________ ____Д.В. Гулич

 

ПОКУПЕЦЬ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

 

Плодотворно сотрудничаем с компаниями

заводами, производственными предприятиями

предприятия оптовой и розничной торговли

строительные организации и подрядчики

электромонтажные компании

малые предприятия и предприниматели

владельцы недвижимости, ОСББ и коммунальные предприятия

Хотите обсудить условия индивидуального сотрудничества?

Отправить заявку

Комплексные электромонтажные услуги
Солнечные станции под ключ
Комплексное строительство и ремонт
Минимальная сумма заказа 1000грн